Khi đó họ muốn gì?

Nếu như lúc đó tôi hỏi họ muốn gì? thì họ nói cần một con ngựa chạy nhanh hơn, thay vì một cái khung xe ngựa có gắn động cơ.

Còn bạn !

Bạn muốn điều gì ở thị trường của mình?